وصیت : غنی خان بابا

چې خازې شنې مې پهٔ قبر وی ولاړ250px-KhanAbdul-Ghani-Khan

کهٔ غلام مړ وم راځئ توکړئ پرې لاړې

کهٔ پهٔ خپلو وینو نهٔ وم لمبیدلے

پهٔ ما مهٔ پلیتوئ د جومات غاړې

چې قطرې قطرې مې فوځ د دشمن نهٔ کا

مورې ما پسې پهٔ کوم مخ به تهٔ ژاړې

یا به دا بې ننګه ملک باغِ عدن کړم

یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې

شاعر: غنی خان

Posted by Aurang Zeb Khan Zalmay

ALL RIGHTS RESERVED WITH THE PASHTUN TIMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: