نوروز مو اومبارک شه: نوې کال مو نیکمرغه

Nowruz

د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم
نوراني یې شي له فیضه هغه، دا هم
چې په باغ کښې رنګا رنګ ګلونه وا شي
غنیمت ده د ګلونو تماشا هم
د ګلونو هار په غاړه د دلبرو
شرموي لال و یاقوت، لولو، لالا هم
په هر ګل باندې ټټر مږي بلبلې
بیا له شوقه په هوا کاندي نوا هم
په هغو زما سلام، ما دې هم یاد کا
په ګلزار کښې چې نګار لري، صهبا هم
که خوشال د یار وصال په دنیا مومي
تمامي دنیا ترې ځار شه، مافیها هم
(خوشال)

THE PASHTUN TIMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: