د پښتون ټایمز په اونیزه مشاعره کې راسره نامتو شاعر ممتاز اورکزی مېلمه دی

د پښتون ټایمز په اونیزه مشاعره کې راسره نامتو شاعر ممتاز اورکزی مېلمه دی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: