ته صابر څه پيژنى : شاعر ارواښاد صاحب شاه صابر

چى مينه و پيژنې 12037980_102173776805593_176311350992403596_n
ما به هلــــــه پيژنى

تا مينه څه کړي ده
ته مينه څه پيژنې

ته د چا زړه ته ګوري
ته د چا زړه پيژنې

که ميحاني ته لاړى
دنيا به وپيژنى

ځان به ترى څنګه ساتم
ته خپل کاته پيژنې

ستا مئين ستا ليونى
ته صابر څه پيژنى

Posted by Aurang Zeb Khan Zalmay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: